The hypocrisy of Canada's prostitution legislation